Przydatne informacje

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

Paszport:  Tak

Paszport tymczasowy: Tak

Dowód osobisty:  Tak

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Dokument tożsamości musi być ważny w momencie wjazdu, pobytu oraz wyjazdu z Niemiec, bez określenia minimalnego okresu ważności.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele UE nie podlegają obowiązkowi wizowemu przy wjeździe i pobycie. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dla-podrozujacych.

Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest  w wystarczająco dobrym stanie, który pozwala stwierdzić tożsamość i obywatelstwo oraz czy jest ważny. Dzieci muszą posiadać własny ważny dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty. Inne dokumenty, jak np. legitymacja szkolna, akt urodzenia, nie upoważniają do przekraczania granicy.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Osoby małoletnie podróżujące z osobami trzecimi, czyli osobami nieuprawnionymi do sprawowania władzy rodzicielskiej, powinny posiadać przy sobie notarialnie poświadczoną oraz przetłumaczoną na język niemiecki zgodę rodziców lub innych osób uprawnionych do sprawowania władzy rodzicielskiej.

Zasady pobytu

Osoby przybywające do Niemiec podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Należy go dopełnić najpóźniej w ciągu 7 lub 14 dni (w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju związkowym) od wjazdu w urzędzie meldunkowym właściwym dla miejsca pobytu. Urzędy meldunkowe (niem. Einwohnermeldeamt/Bürgeramt) mieszczą się zazwyczaj w urzędzie miasta lub gminy. Podczas zameldowania należy odebrać potwierdzenie dokonania tego faktu (niem. Meldebescheinigung). Zameldowanie w hotelu, schronisku, na kempingu itp. dokonywane jest przez administrację obiektu. Nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na pobyt. Po 5 latach legalnego pobytu w Niemczech obywatel UE nabywa prawo do stałego pobytu. Właściwy terytorialnie urząd ds. cudzoziemców (niem. Auslanderbehörde) lub urząd meldunkowy (Einwohnermeldeamt) może wydać na wniosek zaświadczenie o prawie do stałego pobytu.

Zdrowie

Za wyjątkiem bieżącego ryzyka zakażeniem koronawirusem nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.

Szczepienia przed wjazdem do Niemiec nie są obowiązkowe. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce mają prawo do opieki medycznej w Niemczech w ramach tego ubezpieczenia w zakresie koniecznym, tj. w razie nagłych dolegliwości, choroby czy wypadku. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest konieczne, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w Niemczech. Niezbędnym dokumentem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawana przez oddziały NFZ. Kartę okazuje się bezpośrednio w placówce służby zdrowia.

Ponieważ EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów specjalistycznego transportu medycznego do Polski, ani też transportu zwłok, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia podczas podróży do Niemiec. Szczegółowe informacje na temat zasad pomocy medycznej na podstawie karty EKUZ znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Orientacyjna cena standardowej wizyty lekarskiej (prywatnej/bez EKUZ) to od 50 EUR. Orientacyjna cena jednej doby pobytu w szpitalu (bez kosztów badań, zabiegów i operacji) – od 500 EUR.

Zasady wwożenia lekarstw

Przy wjeździe do Niemiec lekarstwa mogą być przywożone w ilości odpowiadającej zwykłemu zapotrzebowaniu podróżnego. Za zwykłe zapotrzebowanie uważana jest ilość potrzebna na maksymalnie trzy miesiące, biorąc pod uwagę zalecenia dotyczące dawkowania. Nie ma znaczenia, czy dany środek leczniczy jest dopuszczony do obrotu w Niemczech.

Preparaty takie jak suplementy diety, preparaty witaminowe w dużych dawkach lub ziołowe, zwłaszcza jeśli są przedstawiane jako środek leczenia chorób, mogą być uważane za lekarstwa w Niemczech i podlegają ustawie o lekach. Przepisy farmaceutyczne kraju, w którym preparat został zakupiony, nie mają znaczenia.

Zabroniony jest wwóz do Niemiec następujących środków leczniczych, nawet na potrzeby własne podróżnego:

– sfałszowanych produktów leczniczych, np. imitacji produktu leczniczego już dopuszczonego do obrotu, ale który nie pochodzi od rzeczywistego producenta, lub

– szczególnie niebezpiecznych i często stosowanych substancji dopingujących, które są wymienione w załączniku do ustawy antydopingowej (np. testosteron, nandrolon, clenbuterol), a których posiadanie lub wprowadzenie do Niemiec w celach dopingowych w sporcie jest zabronione.

Zasady wwożenia lekarstw zawierających środki odurzające

Produkty, które są objęte ustawą o środkach odurzających (np. morfina), wymagają specjalnej recepty od lekarza prowadzącego zgodnie z ustawą o środkach odurzających.

Środki odurzające nabyte na własny użytek na podstawie recepty lekarskiej mogą być wywożone z Niemiec lub przywożone do Niemiec przez podróżnego w ilości odpowiedniej dla czasu trwania podróży. Dowodem zwolnienia z wymogu uzyskania zezwolenia jest przedstawienie recepty lekarskiej.

W przypadku podróży, w obrębie krajów objętych układem z Schengen trwających do 30 dni, przy wwozie lekarstw zawierających środki odurzające, przepisanych na receptę,  wymagane jest posiadanie specjalnego zaświadczenia wystawionego przez lekarza prowadzącego, poświadczonego przez odpowiedni urząd ds. zdrowia.

Wwóz środków leczniczych zawierających substancje odurzające, spoza obszaru Schengen, dozwolony jest pod warunkiem posiadania wielojęzycznego zaświadczenia wystawionego przez lekarza prowadzącego, zawierającego informacje na temat indywidualnych i dziennych dawek, nazwy substancji czynnej i czasu trwania podróży.

Informacja w jęz. angielskim: https://www.zoll.de/EN/Private-individuals/Travel/Travel-within-the-EU/Restrictions/Medicinal-products-and-narcotics/medicinal-products-and-narcotics_node.html

Informacja w jęz. niemieckim: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/arzneimittel-aus-dem-ausland.html 

Podróżowanie po kraju

Poza sytuacjami wyjątkowymi nie ma ograniczeń swobody podróżowania po kraju.

Cło

Do Niemiec można wwieźć na własny użytek do: 10 l spirytusu, 20 l wyrobów spirytusowych (np. likier, sherry, porto), 90 l wina (w tym tylko 60 l wina musującego) i 110 l piwa. Obywatele polscy mogą wwieźć na własny użytek do 800 szt. papierosów. W przypadku podejrzenia, że towary nie są wwożone na własny użytek, służba celna może zarekwirować towary oraz nałożyć mandat karny. Kontrola celna (a także kontrola policji federalnej) może być prowadzona na całym terytorium Niemiec. Zaleca się posiadanie dowodów zakupu na przedmioty wywożone z Niemiec.

Przewóz innych towarów

Sprzęt strzelecki do paintballa jest traktowany w Niemczech jak broń. Przywóz do Niemiec lub tranzyt przez Niemcy tego sprzętu jest możliwy bez zezwolenia, jeżeli jest on oznakowany literą F. Jeśli nie ma takiego oznaczenia, władze niemieckie żądają okazania pozwolenia na broń lub Europejskiej Karty Broni Palnej oraz udokumentowania celu podróży z bronią.

Dozwolony jest przywóz, posiadanie i używanie tylko takiego gazu pieprzowego, który jest dopuszczony do obrotu w Republice Federalnej Niemiec. Kwestię posiadania gazu pieprzowego w Niemczech reguluje ustawa o broni niem. Waffengesetz (WaffG). Ustawa określa maksymalny zasięg miotacza gazu pieprzowego do 2 m. Należy zaznaczyć, że niemiecka ustawa o broni wymaga dokumentu zezwalającego na posiadanie miotacza gazu na terytorium Niemiec (niem. Waffenschein). Ograniczeniom posiadania podlega również broń gazowa oraz repliki broni miotające plastikowe kule (ASG).

Przywóz do Niemiec materiałów pirotechnicznych kategorii F3 i F4 jest dozwolony tylko na podstawie zaświadczenia. Ograniczenia dotyczą również niektórych materiałów pirotechnicznych kategorii F2. Przywóz do Niemiec i posiadanie przy sobie niedozwolonych petard i materiałów pirotechnicznych stanowi naruszenie ustawy o materiałach wybuchowych (niem. Sprengstoffgesetz).

Źródła:

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dla-podrozujacych

opracowanie własne

Hotelowa restauracja serwuje dania kuchni regionalnej i międzynarodowej. Bar Havanna oferuje egzotyczne koktajle i doskonałe cygara. Goście mogą także zrelaksować się w krytym basenie.

Godziny otwarcia basenu 08:00-23:00

Śniadanie 6:30-10:00

https://berlin.vandervalk.de/